erwin – vodilno svetovno orodje za obvladovanje podatkov

 

Poslovni izzivi

 • Pogoste poslovne spremembe (spreminjanje poslovnih pravil)
 • Zakonodajne spremembe
 • Povečanje obsega storitev (npr. vključevanje komplementarnih storitev partnerjev)
 • Potreba po dvigovanju nivoja kvalitete storitev (hitrost, točnost in usklajenost informacij)
 • Hitrost odločanja na podlagi zanesljivih informacij
 • Konkurenčnost poslovnega okolja
puscica

Podatkovni izzivi

 • priskrbeti prave podatke (KAJ)
 • pravemu človeku (KDO)
 • ob pravem času (KDAJ)
 • na pravi način (KAKO)
 • na pravo lokacijo (KJE)
 • za potrebne aktivnosti (ZAKAJ)

Področja uporabe erwina

Podatkovna arhitektura
splošni temeljni principi
 • Podatki so resurs
  • Podatki so resurs najvišje vrednosti za celoten poslovni sistem in jih je temu ustrezno potrebno upravljati.
 • Podatki so dostopni
  • Uporabniki morajo imeti dostop do podatkov, ki so potrebni za opravljanje njihovih nalog neodvisno od organizacijske ali funkcionalne razdeljenosti.
 • Skupni slovar in definicije podatkov
  • Podatki se definirajo na konzistenten način na nivoju celotnega poslovnega sistema. Definicije pomena podatkov morajo biti razumljive, nedvoumne in dostopne vsem uporabnikom.
 • Varnost podatkov
  • Podatki se ustrezno zaščitijo pred neavtorizirano uporabo in odtujevanjem.
gradniki podatkovne arhitekture
gradniki podatkovne arhitekture
 • Poslovni pojmovnik
 • Konceptualni model
 • Ključni kazalniki uspešnosti
 • Logični posloni pod-modeli
 • Migracijski modeli
 • ETL modeli
 • Fizični pod-modeli …
 • DDL
 • DB katalog
primer strukture modelov

Poslovni pojmovnik

Obvladovanje podatkov (Data Governance)
Upravljanje s podatki in obvladovanje podatkov

Obvladovanje podatkov

deljenje informacij med vsemi deležniki
 • Eni uporabniki potrebujejo namizno orodje za razvoj in analizo podatkovnih modelov.
 • Veliko več jih potrebuje dostop in razumevanje informacij preko spletnega vmesnika ali intuitivnih poročil.

 

Skladišča podatkov in BI
Podatkovna arhitektura modelov za izgradnjo skladišča podatkov

 

Postopek izdelave

 

Integriranje podatkovnih virov in MDM
Pogoste težave, razlogi za integracije
MDM težave
MDM težave

 • različne lokacije, različni operacijski sistemi
 • različne baze podatkov
 • različne aplikacije
 • različna strukturiranost podatkov
 • večkratni vnos in več verzij istih podatkov, več verzij resnice
 • časovno neusklajeni in nezanesljivi podatki

PREVEČ podatkov – PREMALO poslovnih INFORMACIJ

Izzivi povezovanja podatkovnih virov

Kako zagotoviti:

 • enoznačno poimenovanje in definiranje  pojmov
 • usklajene nivoje zaščite
 • usklajenost “šifrantov“ in klasifikacij
 • usklajenost struktur in podatkovnih formatov
 • usklajenost nivoja kvalitete podatkov
 • časovno usklajenost nastajanja podatkov

za celotno organizacijo

 • med ERP…CRM…BI in drugimi “hišnimi”  ali kupljenimi sistemi
MDM – “Master Data Management”

metode, postopki in orodja, ki zagotavljajo, da so vse aplikacije in vsa poslovna obveščanja v nekem  poslovnem sistemu zasnovani na eni, centralni verziji (“master”) glavnih poslovnih podatkov

 • Primeri matičnih podatkov
  • poslovni partnerji, storitve, proizvodi ipd.
  • glavni šifranti
 • Pogosti vzroki slabe kvalitete podatkov matičnih podatkov
  • ni organizacije obvladovanja kvalitete podatkov
  • ločeno vzdrževanje istih podatkov v različnih aplikacijah
  • neusklajenost prenašanja, kopiranja, dopolnjevanja … podatkov med različnimi aplikacijami

Več verzij resnice, katera je bolj zanesljiva?

Kvaliteta podatkov
 • Usklajenost s splošno politiko kakovosti
  • splošna navodila: TQM/ISO9000/SixSigma…
  • politika kakovosti na nivoju organizacije….
 • Vzpostavitev organizacije in procesov za implementacijo politike kakovosti podatkov/informacij
Temeljni pogoj za spremljanje ključnih kazalcev uspešnosti
 • Vpliv kvalitete podatkov na uspešnost in cilje poslovnih procesov
 • Kriteriji za določanje kvalitete podatkov
  • točnost
  • popolnost
  • usklajenost podatkov med različnimi viri (aplikacije/DB-ji, poročila, dokumenti ipd)
  • usklajenost podatkov glede časovnih dimenzij
  • usklajenost s potrebami poslovnega procesa (“relevantnost”)
  • sledljivost med sumarnimi in detajlnimi podatki
  • pravočasnost
Agilni razvoj aplikacij
Iterativni (spiralni) pristop
 • Iteracije za omejeni, izbrani obseg
 • Transparentnost razvoja
 • Uporabniki ne poznajo vseh zahtev vnaprej
 • Hitrost zaključka vseh faz posamezne iteracije (zahteve-analiza-dizajn-programiranje-testiranje-integriranje)
 • Po zaključku ene iteracije možnost re-definicije zahtev za naslednjo iteracijo
 • Možnost paralelnih aktivnosti različnih timov
Agilni razvoj aplikacij
Iterativni (spiralni) pristop – ključni pogoji za uspešno izvedbo
 • Iterativnost je lahko tudi problem…
  …ker se vsaka iteracija osredotoča na drugo področje (podatkov)!
 • Integriranost je možno zagotoviti samo, če vse iteracije izhajajo iz istega podatkovnega modela

AD consulting zagotavlja uporabnikom začetno in napredna šolanja, celovito pomoč pri uporabi orodja in svetovanje pri projektih na vseh področjih uporabe erwina.

erwin Data Modelererwin Web Portalerwin Web Portal Data Governance Editionerwin Safyr – za ERPerwin new
erwin Standard Edition
 • Dizajn in kreiranje struktur baz podatkov s pomočjo vizualnih modelov
 • Dokumentiranje temeljnih poslovnih pojmov in poslovnih pravil
 • Usklajevanje poslovnih pravil in tehnične dokumentacije

Erwin Standard Edition

 • Generiranje dizajna baze podatkov direktno iz vizualnih modelov za večjo učinkovitost
 • Določanje standardov za ponovno uporabo (reusability): ogrodja modelov domene, pravila za imenovanja tipa podatkov…
 • Primerjava modela in baze podatkov z dvosmernim sinhroniziranjem modelov, scriptov in baz podatkov (primerjava, selektivno ažuriranje,
 • in po potrebi generiranje ALTER scriptov)
 • Poročila in objave v pdf, HTML ali tekstualni obliki, tako diagramov, kot specifikacij meta podatkov
 • Integracija in razmenjava meta podatkov s podatkovnimi viri, BI orodji, MDM hubi, drugimi orodji za modeliranje podatkov, ETL orodji …

Več o orodju: http://erwin.com/products/data-modeler/standard-edition

erwin Navigator Edition
erwin Workgroup Edition
 • Shranjevanje ključnih podatkovnih definicij v centralnem repozitoriju
 • Pospeševanje ponovne uporabe objektov  za višjo učinkovitost in višjo kvaliteto
 • Poenostavljanje razvoja  s pomočjo upravljanja s spremembami z reševanjem konfliktov in z varnostjo
Erwin Workgroup Edition

Več o orodju: http://erwin.com/products/data-modeler/workgroup-edition

erwin za MS SQL Azure

Orodje je namenjeno upravljanju MS SQL Azure okolja in njegovega povezovanja z drugimi podatkovnimi viri (tako tistimi, ki so na lokaciji podjetja, kot tistimi „v oblaku“)

Več o orodju: http://erwin.com/products/data-modeler/for-microsoft-sql-azure

Koristi Web Portala:
 • Omogoča vzpostavitev zaupanja v podatke, saj imamo npr. natančen pregled od kod in na kakšen način prihajajo podatki v skladišče podatkov, od koder se nato izdelujejo poročila
 • Izvajanje nadzora kje in kako se zbirajo občutljivi podatki
 • Podpora agilnemu razvoju aplikacij
 • Omogočanje poslovnemu analitiku, da na podlagi metapodatkov ugotovi, kje lahko dobi podatke in katere podatke lahko dobi
Nekaj značilnosti Web Portala:
 • Vizualizacija z možnostjo „Drill-Down“ za vpogled v detajle objektov (definicije, komentarji, …)
 • Uporabniki lahko dodajajo komentarje na objekte v repozitoriju
 • Iskanje v meta podatkih po ključnih besedah
 • Povezave med meta podatki med modeli (funkcionalnost erwin Data Modeler Design Layer Architecture)

Erwin web portal

 • Mapiranje virov za „Data Warehouse“ (Funkcionalnost erwin Data Modeler »Source-To-Target« mapping)

Erwin web portal2

Več o orodju:  http://erwin.com/content/products/ca-erwin-web-portal.pdf

Koristi Web Portala Data Governance Edition:
 • Enostavnejša komunikacija in višji nivo razumevanja med strokovnjaki različnih poslovnih področij  s poslovnim pojmovnikom („Business Glossary“)
 • Omogoča vključitev „zaprtih“ aplikacij v „Business Glossary“
 • Obvladovanje življenjskega ciklusa podatkov in informacij
  • kdaj se podatki zberejo,
  • koliko časa se shranjujejo,
  • kaj naredimo po poteku veljavnosti,
  • kako zagotovimo, da se lahko podatki ponovno uporabijo, če je potreba
 • Enostavnejše združevanje podatkov iz več virov…
 • Vzpostavitev zaupanja v podatke (saj imamo natančen pregled od kod in na kakšen način prihajajo podatki npr. v skladišče podatkov  in v  poslovna poročila)
 • Izvajanje nadzora kje in kako se zbirajo občutljivi podatki
Nekaj značilnosti Web Portala Data Governance Edition (poleg celotne funkcionalnosti Web Portala):
 • Poslovni slovar („Business Glossary“)
 • Semantična preslikava („Semantic Mapper“)
 • Podatkovna preslikava („Data Mapper“)
 • Dokumentiranje podatkov („Data Documenter“)
 • Prenos meta podatkov s podatkovnih strežnikov
  • Neposredno iz relacijskih baz podatkov
  • Neposredno iz Big Data Hadoop distribucij
 • Vključitev modelov iz drugih orodij za modeliranje

Derived ERwin Models

Več o orodju:   http://erwin.com/resources/whitepapers/category/data-governance

 • Safyr se poveže z eno od naslednjih ERP rešitev:
  • SAP ERP
  • JD Edwards
  • PeopleSoft
  • Seibel
  • Oracle (EBS)
  • Sales Force
 • Identificira metapodatke o strukturi baze vključno z relacijami med tabelami
 • Rezultat povratnega inžiniringa v modelu brez Safyra

Erwin Safyr Model

 • Rezultat povratnega inžiniringa v modelu z uporabo Safyra => polna E/R predstavitev baze podatkov

 

Erwin Safyr Baza Podatkov

 • Erwin new:
  • Erwin new
 • Identificira metapodatke o strukturi baze vključno z relacijami med tabelami

Nagrade

 • #1 največji delež na svetovnem trgu z orodji za modeliranje podatkov (IDC)
 • orodje erwin ponovno imenovano “Najboljša rešitev za modeliranje podatkov” (Database Trends and Applications Magazine)
 • #1 najbolj razširjeno orodje za modeliranje podatkov med podatkovnimi strokovnjaki (DATAVERSITY)
 • erwin Data Modeler bi moral biti vrednoten v vsakem podjetju, ki ima v načrtu večji aplikativni razvoj ali prenovo portfelja aplikacij

2016-03-18_19h42_30